1. Na zajęcia lekcyjne może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń nie może przyjść na zajęcia lekcyjne, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja oraz częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Przebywanie osób trzecich na terenie szkoły zostaje ograniczone do minimum (przy wejściu obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 5. Na teren szkoły mogą wejść osoby trzecie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i przemieszczać się do określonych miejsc po przedstawieniu informacji celu wizyty i wpisaniu się do Rejestru Wejść.
 6. Na lekcjach każdy uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Uczeń na zajęciach lekcyjnych może mieć zakryte usta i nos.
 8. Uczniowie poruszając się po szkole unikają tworzenia się grup zachowując odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos aż wejdą do sali lekcyjnej.
 9. Uczeń może wejść do szkoły tylko w maseczce aż nie zajmie miejsca w sali lekcyjnej.
 10. Sale lekcyjne pozostają otwarte i uczeń po wejściu do szkoły może bezpośrednio udać do sali lekcyjnej.
 11. W celu zabezpieczenia bezpiecznego wejścia i wyjścia z budynku szkoły aż do odwołania wprowadza się następujące zasady:
 1. Z wejścia A1 (wejście główne) – korzystają uczniowie kierujący się do sal na I i II piętrze budynku głównego szkoły;
 2. Z wejścia B1 (wejście od strony boiska) – korzystają uczniowie kierujący się do sal na parterze;
 3. Z wejścia F (wejście od boiska) – korzystają uczniowie kierujący się na lekcje wychowania fizycznego.
 4. Z wejścia C (od boiska, przy auli) – korzystają pracownicy administracji.
 1. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. Przy wejściu do szkoły nauczyciel lub pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała.
 3. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury:

- uczeń nie podejmuje nauki i wraca do domu;

- dyżurujący nauczyciel informuje rodzica oraz Dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 1. Uczniowie mogą korzystać z szatni, pozostawiając lub zabierając swoje rzeczy unikając tworzenia się dużych grup.
 2. Uczniowie podczas przerw między lekcjami nie mogą wychodzić poza teren szkoły.
 3. Podczas przerw lekcyjnych zaleca się korzystanie przez uczniów z terenów zielonych            i boiska szkolnego.
 1. Obowiązkiem nauczyciela jest wietrzenie sal lekcyjnych na przerwach i po zakończeniu zajęć.
 1. W przypadku podejrzenia o zakażenie obowiązkiem nauczyciela jest:

- natychmiastowe przerwanie lekcji;

- odizolowanie ucznia w izolatce;

- poinformowanie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji;

 - przeprowadzenie wywiadu z uczniem nt. potencjalnego źródła zakażenia, wykazu osób,           z którymi kontaktował się na terenie szkoły.

 1. Obowiązkiem Dyrektora, w kontekście pkt. 19, jest powiadomienie:
 2. rodziców/opiekunów prawnych o zdarzeniu;
 3. służb medycznych oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Do pracowni informatycznych uczniowie wchodzą po dezynfekcji rąk. Zawsze po zakończeniu lekcji nauczyciel dezynfekuje klawiaturę komputerów.
 5. W bibliotece szkolnej może przebywać maksymalnie 5 uczniów, w tym jeden wypożyczający książki.
 6. Bufet szkolny funkcjonuje na zasadach obowiązujących w szkole. Podstawą jego pracy jest Regulamin zaakceptowany przez Dyrektora szkoły.

Logowanie

Tarcze

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.